Tarieven

Incassopraktijk

Omschrijving incassopraktijk

De incassopraktijk omvat onder meer:

  1. de incassowerkzaamheden;
  2. het geven van adviezen;
  3. het verlenen van rechtskundige bijstand;
  4. het opstellen van processtukken;
  5. het laten aanbrengen van dagvaardingen;
  6. het voeren van procedures;
  7. het optreden als rolgemachtigde;
  8. het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaam-heden.

Incassowerkzaamheden

Onder incassowerkzaamheden wordt verstaan die werkzaamheden welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen

‘De opdrachtgever’

De (rechts-)persoon die ‘INCASSO CC’ verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

Basisvergoeding - dossierkosten

1.4.1. In alle incassozaken is ‘De Opdrachtgever’ aan ‘INCASSO CC’ een basisvergoeding van € 30,00 verschuldigd.
1.4.2. Voor het opvragen van informatie, waaronder begrepen informatie uit het Handels-register, informatie uit het Kadaster, informatie betreffende een of meer kentekens en dergelijke, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht, welke kosten bij vooruitbetaling door ‘De Opdrachtgever’ dienen te worden voldaan. Voornoemde kosten zullen zover mogelijk en toegestaan op de schuldenaar worden verhaald.

Basisvergoeding - incassopraktijk

1.5.1. Aan ‘INCASSO CC’ is ‘De Opdrachtgever’ verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.1. onder a een bedrag van 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, behoudens voor zover ‘De Opdrachtgever’ deze kosten reeds op grond van het bepaalde in artikel 1.6. aan ‘INCASSO CC’ verschuldigd is. ‘INCASSO CC’ zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen.
1.5.2. Aan ‘INCASSO CC’ is ‘De Opdrachtgever’ verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.1. onder b, c, d, e, f en h een uurtarief ad. € 100,00.

Tarieven rolwaarneming

Aan ‘INCASSO CC’ is verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.1. onder g:
1.6.1. in zaken zonder tegenspraak, het toe-gewezen of gebruikelijke gemachtigdensalaris, vermeerderd met een bedrag van 15% over de oorspronkelijke hoofdsom, met een minimum van € 40,00, waarbij ‘INCASSO CC’ zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen.
1.6.2. in zaken op tegenspraak, het toegewezen of gebruikelijke gemachtigdensalaris, vermeerderd met een bedrag van 15% over de oorspronkelijke hoofdsom, met een minimum van € 40,00 en vermeerderd met € 100,00 per uur voor iedere verrichting ter zake van:
I het voorbereiden en bijwonen (+ reistijd) van een comparitie van partijen;
II een getuigenverhoor;
III een bezichtiging ter plaatse;
IV een mondelinge toelichting;
V een verhoor op vraagpunten.

1.6.3. Bij een schikking tijdens de procedure zal het gebruikelijke volgens het liquidatietarief verschuldigde gemachtigdensalaris worden berekend, dit te berekenen over het bedrag aan oorspronkelijke hoofdsom, en de voorgaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.


Tarieven – overige werkzaamheden

Voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incasso-werkzaamheden (bijvoorbeeld uitgebreide advies-werkzaamheden) is ‘De Opdrachtgever’ aan ‘INCASSO CC’ verschuldigd een uurtarief ad. € 110,00.

Letselschadepraktijk

Particuliere opdrachtgevers

2.1.1. De eerste beoordeling van de haalbaarheid van een materiële-, letsel- of overlijdens-schadezaak door ‘INCASSO CC’ is kosteloos.
2.1.2. Indien (de verzekeraar) van de wederpartij de kosten van ‘INCASSO CC’ niet vergoedt, dan zal in overleg worden getreden over de bepaling van het nadien aan ‘INCASSO CC’ verschuldigde uurtarief en dit overeengekomen uurtarief zal worden vastgelegd in een separate overeenkomst. De reeds verrichte werkzaamheden worden niet gefactureerd.

2.2. Zakelijke opdrachtgevers
2.2.1. Indien de werknemer niet is overgegaan tot verhaal van diens/dier schade, dan is de vaststelling van de aansprakelijkheid en/of schade voor de werkgever kosteloos.
2.2.2. Mocht tijdens de behandeling van het verhaal van de loonschade onverhoopt blijken dat de kosten van ‘INCASSO CC’ niet vergoed worden, dan zal in overleg worden getreden over de bepaling van het nadien aan ‘INCASSO CC’ verschuldigde uurtarief en dit overeengekomen uurtarief zal worden vastgelegd in een separate overeenkomst. De reeds verrichte werkzaamheden worden niet gefactureerd.

Algemeen
BTW

3.1.1. Alle in dit reglement genoemde bedragen /tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde BTW.

Indexering

3.2.1 Alle in dit reglement genoemde bedragen /tarieven worden jaarlijks per 1 januari aan-gepast. De indexering is niet van toepassing op de hiervoor vermelde percentages, doch slechts op expliciet genoemde bedragen.